Algemene voorwaarden

Artikel 1

Elke commerciële relatie welke Yellowwood bv aangaat wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in overeenkomsten, offertes en / of andere schriftelijke stukken van Yellowwood bv, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. De algemene voorwaarden van Yellowwood bv primeren steeds op de algemene voorwaarden van de klant.

Deze algemene voorwaarden worden bij het overmaken van de offerte overhandigd aan de klant. Deze voorwaarden worden geacht welbewust gelezen, goedgekeurd en aanvaard te zijn door de klant. De verstrekte diensten en prestaties worden duidelijk en nauwkeurig omschreven in de offerte. De offerte vermeldt ook de wijze van vergoeding van de dienstverlening door Yellowwood bv.

Artikel 2

Yellowwood bv richt de door haar aangeboden diensten op een professioneel publiek, waaronder begrepen wordt eenieder die de diensten van Yellowwood bv afneemt, geheel of gedeeltelijk met het oog op een actuele of toekomstige professionele activiteit en in ieder geval met uitsluiting van afname van de diensten van Yellowwood bv voor doeleinden die volledig buiten de actuele of voorgenomen handels, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit van de klant vallen.

De klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden te handelen in hoedanigheid zoals vermeld in bovenstaande alinea en derhalve niet te handelen als consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht zoals voorzien in het Wetboek Economisch Recht is dan ook
niet van toepassing op de dienstverlening van Yellowwood bv.

Artikel 3

Offertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. In de offertes zet Yellowwood bv de gevraagde opdracht(en) met bijhorende fases, tarieven en prijzen uiteen.

Een opdracht wordt slechts definitief na bevestiging van de opdracht door Yellowwood bv. 

Iedere opgegeven termijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding van een termijn kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Yellowwood bv brengt de klant schriftelijk op de hoogte in geval van een vertraag in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4

De ondertekende offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de datum van de offerte en / of overeenkomst. 

Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contractuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening van deze voorwaarden te vragen. 

In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (per e-mail) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen. Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidige artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de opdracht tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de opdracht weer op te starten. 

Bij afwezigheid of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één van de partijen, ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de verandering van omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de verandering van omstandigheden.

Artikel 5

Yellowwood bv kan slechts overgaan tot inplanning en / of uitvoering van de opdracht nadat een eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van een voorschot geeft Yellowwood bv het recht de uitvoering van de opdracht onbepaald uit te stellen.

Artikel 6

De opdrachtgever dient onmiddellijk – op het ogenblik van uitvoering van de opdracht – na te gaan of de geleverde diensten en prestaties overeenstemmen met wat is overeengekomen. 

Betwistingen over gebrekkige of niet conforme dienstverlening dienen schriftelijk (aangetekend) te geschieden binnen de 8 kalenderdagen na datum prestatie. Yellowwood bv is hoe dan ook niet aansprakelijk voor enige niet-conformiteit kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Na 8 kalenderdagen na datum van uitvoering van opdracht worden de geleverde diensten en prestaties als aanvaard beschouwd.

Indien Yellowwood bv er niet in zou slagen om de door de klant tijdig gemelde tekortkomingen/fouten te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten/tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaarde offerte.

Specifiek m.b.t. de oplevering van een website geldt: na overhandiging van de log-in gegevens loopt een testperiode van 8 dagen. De klant verbindt er zich toe om de door Yellowwood bv geleverde website in de testperiode te controleren. Na de testperiode is Yellowwood bv niet meer gehouden om eventuele fouten/tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een onderhoudsovereenkomst met de klant wordt afgesloten dat het herstel van deze fouten omvat. 

Artikel 7

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene betalingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de offerte:
– 50 % voorschot van de totaalsom bij akkoord op offerte / bevestiging van opdracht door Yellowwood bv;
– 30 % van de totaalsom bij oplevering van het eerste ontwerp;
– 20 % van de totaalsom bij oplevering van het project (in geval van een website: bij het live gaan van de website). 

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd bij het overhandigen / bezorgen van de log-in gegevens. Hiermee wordt het ontwikkelde product overgedragen. Indien de dienstverlening bestaat uit verschillende fases, zal in de offerte omschreven staan bij welk fases welke schijf dient te worden aanbetaald.

Artikel 8

Annuleringen van opdrachten (zijnde een onmiddellijke eenzijdige beëindiging door de klant cf. artikel 1794 oud B.WB.) kunnen enkel schriftelijk per e-mail gebeuren. In geval van annulering van de opdracht door de klant is de klant een vergoeding verschuldigd van 30 % van de totaalsom, behoudens het recht van Yellowwood bv om een hogere geleden schade te bewijzen. In geval van annulering door de klant zal er in elk geval geen terugbetaling geschieden van reeds ontvangen voorschotten.

Artikel 9

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Yellowwood bv betaalbaar op de vervaldag van de factuur (zoals op de factuur vermeld). 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturatie loopt na ingebrekestelling (per e-mail) een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 250,00. 

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Yellowwood bv het onvoorwaardelijke recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken.

Het opschorten van de dienstverlening / opdracht kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Yellowwood bv de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van Yellowwood bv de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

Artikel 10

Ook de klant kan zich opzichtens Yellowwood bv beroepen op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De klant dient Yellowwood bv hiervan schriftelijk (per email) in kennis te stellen, binnen de periode zoals vernoemd onder artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Indien tijdig en gegrond protest voorligt m.b.t. de geleverde prestaties, kan de klant diens betalingsverbintenissen opschorten t.e.m. het ogenblik van conforme dienstverlening door Yellowwood bv.

Artikel 11

De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes enz. (niet limitatieve lijst) worden bepaald door Yellowwood bv, behalve indien anders schriftelijk werd overeengekomen. 

Yellowwood bv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle prestaties die zij voor de klant uitvoert, hetgeen de klant uitdrukkelijk erkent. De klant kan dan ook een gelijkaardige structuur terugvinden bij andere door Yellowwood bv ontwikkelde producten (bijvoorbeeld websites). 

Elke kopie, reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of ander vorm van gebruik of exploitatie van de intellectuele eigendom van Yellowwood bv door de klant, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellowwood bv. 

Yellowwood bv formuleert bij deze een algemeen en uitdrukkelijk voorbehoud voor vergoeding van schade wegens een onrechtmatig gebruik van haar intellectueel werk. 

Bij ontwikkeling van een website kan de klant zich niet verzetten tegen de vermelding van de naam van Yellowwood bv op een geschikte plaats op de website, tesamen met een hyperlink naar de website van Yellowwood bv. Yellowwood bv mag ten alle tijden de naam van de klant vermelde in een referentielijst of portfolio van realisaties. Deze lijst of portfolio kan een commercieel doel dienen of ter informatie aan derden worden gegeven.

Artikel 12

Voor de hosting werkt Yellowwood bv samen met een gespecialiseerde hostingpartner. De hostingdiensten worden door Yellowwood bv aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 2 maand voor de verjaring zijn opzeg aan Yellowwood bv over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende half kalenderjaar verschuldigd zijn. 

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Yellowwood bv, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Yellowwood bv staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Yellowwood bv. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 2 maand voor de verjaring van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13

De opdracht wordt door de Yellowwood bv uitgevoerd naar eigen inzicht en op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht de eventuele aanbevelingen van de klant. De verbintenissen zoals opgenomen door Yellowwood bv zijn loutere inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 

Bij een inspanningsverbintenis (of middelenverbintenis) verbindt Yellowwood bv zich ertoe de nodige inspanningen te zullen leveren met het oog op het bereiken van het gewenste, maar niet gegarandeerde resultaat.  De omstandigheid dat het resultaat niet bereikt wordt, volstaat niet om de aansprakelijkheid van Yellowwood bv te weerhouden. 

Yellowwood bv beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de opdracht of offerte. De uitvoering van de opdracht gebeurt steeds in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector, aan de hand van recente inzichten en technologieën.

Yellowwood bv mag beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien zij dit nodig acht voor de goede uitvoering van de opdracht. Yellowwood bv heeft het recht om deze derden naar eigen inzicht aan te stellen.

Artikel 14

De klant houdt zich eraan om alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerkingshandelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. Hieronder wordt o.a. (niet limitatief) verstaan: het verstrekken van noodzakelijke gegevens, paswoorden, bijkomende informatie en het tijdig beantwoorden van communicatie. De klant aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen heeft voor de vooropgestelde leveringstermijn en de kosten. Eventuele negatieve gevolgen van een gebrek aan medewerking in hoofde van de klant zijn volledig voor zijn rekening. 

De opdracht kan worden onderverdeeld in verschillende fases, waarvan de afronding van de eerdere fase afhankelijk kan worden gemaakt van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de klant. Yellowwood bv zal de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden in de offerte. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de klant niet tijdig reageert. Indien in de offerte deze goedkeuringstermijn niet specifiek is omschreven, bedraagt deze in elk geval 8 dagen.

Artikel 15

Yellowwood bv is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – een door de klant aan te tonen – grove schuld of opzet van Yellowwood bv bij de uitvoering van haar verplichtingen voorvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

Yellowwood bv is nooit aansprakelijk voor immateriële, indirecte, bedrijfs- en / of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

De aansprakelijkheid in hoofde van Yellowwood bv is steeds en in alle omstandigheden beperkt tot de tussenkomst die verleend wordt door de verzekeraar van Yellowwood bv.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Yellowwood bv beperkt zijn tot maximaal de sommen die effectief betaald werden in het kader van de overeenkomst.

Elk schadegeval moet binnen de 8 kalenderdagen nadat het zich heeft voorgedaan aangetekend aangemeld worden bij Yellowwood bv. Schadegevallen die laattijdig werden ingediend worden niet aanvaard.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of-storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstortingen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …) zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

Artikel 16

Indien het voorwerp van de overeenkomst een overdracht van eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten eigendom van Yellowwood bv tot op het moment van de gehele betaling door de klant. 

Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als volledig startklaren eindproducten. De klant verbindt er zich toe geen handelingen te stellen die het eigendomsvoorbehoud van Yellowwood bv miskennen en derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen. 

Artikel 17

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszin als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswegen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort en zal de andere partij hiervan spoedig schriftelijk worden ingelicht. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan één maand, dan hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. De door Yellowwood bv tot dan geleverde prestaties en / of gemaakte onkosten dienen in elk geval vergoed te worden door de klant.

Artikel 18

Periodieke opdrachten, dit zijn terugkerende opdrachten, tussen Yellowwood bv en de klant kunnen zowel van bepaalde als onbepaalde duur zijn. 

Periodieke opdrachten dienen te worden opgezegd mits in achtneming van de hiernavolgende opzegtermijnen, tenzij in de offerte andere termijnen werden overeengekomen.

In geval van een opdracht/overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode gelijk aan de oorspronkelijke bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een schriftelijke opzegging tot 3 maanden voor verstrijken van de duur van de overeenkomst. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven.

In geval van een opdracht/overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Yellowwood bv als de klant het recht om de overeenkomst ten allen tijde eenzijdig en per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden, startend vanaf de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

Artikel 19

Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden per aangetekend schrijven indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst.

Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verder rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de gestelde inbreuk.

Indien één der partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 20

De eventuele nietigheid van één van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

Artikel 21

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen kennis te nemen.

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.